خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش در 126 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش
پایان نامه مدیریت
کسب درآمد اینترنتی
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی
ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 194 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

در 126 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است.

فصل اول طرح تحقیق می باشد که شامل موضوع ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، هدف تحقیق

، بین مسأله ، فرضیه ها ، تعریف واژه ها و روش تحقیق می باشد.

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق می باشد که در این فصل با استفاده از منابع موجود

، سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود

که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم ، نظریات و تاریخچه می باشد.

فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد.

فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد.

در آزمون فرضیه های تحقیق، پنج فرضیه تحقیق ( شامل یک فرضیة اصلی و چهار فرضیة فرعی) مورد بررسی قرار گرفتند،

که به جز فرضیه چهارم ( فرضیة فرعی سوم ) ، بقیه فرضیات تایید شدند.

این بدین معنی است که بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران‌ رابطة معنی داری ‌وجود دارد.

فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود.

در پایان هم پیوست ها، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مساله     3

1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش         5

1-4  اهداف پژوهش           7

الف- فرضیة اصلی:            7

1-6 ‌ متغیرهای پژوهش       8

1-7  واژگان کلیدی 8

1-7-1  ارتباطات   8

1-7-2  ارتباطات سازمانی    9

1-7-3  اثر بخشی ارتباطات  9

1-7-5  منابع قدرت رهبری  10

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمــه          12

2-2  اهمیت ارتباطات         13

2-3  تعاریف کلی ارتباطات  15

2-5  فرآیند ارتباط  21

2-6   مسیر ارتباطات          23

2-6-1  ارتباطات عمودی     23

2-6-2  ارتباطات در سطح افقی         25

2-7   مدل ارتباطات           25

2-8   اصول ارتباطات        29

2-9  ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت   31

2-9-1   دیدگاه کلاسیک‌ ها در مورد ارتباطات    32

2-9-2    نظریه نئوکلاسیک ‌ها و ارتباطات       33

2-9-3   دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات        34

2-9-4   دیدگاه اقتضایی و ارتباطات    34

2-9-5   دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات       35

2-10  اثربخشی در ارتباطات میان فردی          35

2-11   ویژگی ‌های اثربخشی            36

2-11-1   گشودگی 36

2-11-2    همدلی  37

2-11-3   حمایتگری          38

2-11-4   مثبت گرایی        39

2-11-5   تساوی   39

2-11-6    همانندی « تشابه با هم » و « تخالف با هم »    40

2-12   موانع ارتباطی         41

2-13  انواع موانع ارتباطی   41

2- 14 تعاریف قدرت          52

قدرت ظرفیت تاثیر گذاری بر افرادی است كه در شرایط مستقلی هستند به عبارت دیگر قدرت توانایی تاثیر بر رفتار دیگران است.           53

2-15  اهمیت قدرت           55

2-16  قدرت در سطوح مختلف سازمان 56

2-16-1  قدرت در سطح عمودی        56

2-16-1-2  منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان         57

2-16-2  قدرت در سطح افقی            64

2-17   روابط قدرت           65

2-17-1  رابطه صف و ستاد 66

2-17-2  تشكیل دسته‌ ها و ائتلاف      67

2-18  انواع رویكردها به قدرت         68

2-18-1  راسل و قدرت       68

2-18-2  هیكس، گولت و قدرت         69

2-18-3  گالبرایت و قدرت   71

2-18-4   اتزیونی و قدرت   73

2-19 پیشینه تحقیق            74

2-20   اهمیت پیشینه در تحقیقات       74

 

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه           86

3-2 روش انجام تحقیق         87

3-3 جامعه آماری  87

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          87

3-5  روش گردآوری اطلاعات           88

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           88

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      89

3-7- 1 روایی      89

3-7-2 پایایی        90

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         91

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف         91

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         92

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه           94

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    95

4-3  تحلیل های توصیفی     95

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     96

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           97

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            98

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     99

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           100

4-5  آزمون فرضیه ها        100

4-5-1  آزمون فرضیة اول ( فرضیة اصلی )     102

4-5-2  آزمون فرضیة دوم (فرضیة فرعی اول ) 103

4-5-3  آزمون فرضیة سوم (فرضیة فرعی دوم ) 104

4-5-4  آزمون فرضیة چهارم ( فرضیة فرعی سوم )         105

4-5-5  آزمون فرضیة پنجم ( فرضیة فرعی چهارم )        106

4-6  خلاصه فصل چهارم    107

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه          109

5-2  نتیجه گیری   109

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیة اول ( فرضیة اصلی )       109

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیة دوم (فرضیة فرعی اول )   110

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیة سوم (فرضیة فرعی دوم )   110

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیة چهارم ( فرضیة فرعی سوم )          111

5-2-5  نتیجه گیری از فرضیة پنجم ( فرضیة فرعی چهارم )          111

5-3  نتیجه گیری کلی از تحقیق         112

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 112

5-5  پیشنهادات به محققین آینده          113

( منــــابع   و   مــــآخذ )       114

پرسشنامه 119

 

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورشادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->